FİZİKİ SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ Anasayfa / Blog

FİZİKİ SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İş bu sözleşme  Evsat Mah. 401. Sokak No:34 Tel:0332-5120724 / 0332-5125381 / 0332-5128102 Beyşehir / KONYA  adresinde mukim Ersen Selçuk GÜL  (bundan sonra Multimedia Bilgisayar olarak, anılacak),ile ……………..……… …………………………………………………… ……………………………………… …………… ………….……………………….…………………………. …………… …… …… …/ ……… ……………………… adresinde mukim ………… ……………………… ……………………… …………………… ………………… … (bundan Sonra Müşteri olarak anılacaktır)  arasındadır.

 

2.SÖZLEŞMENİN ve HİZMETİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ VE DURDURMA.

İş bu sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve süresizdir. Hizmet Kapsamı ise Yıllık periyotlar halinde müşteri tarafından ödenmesi gereken barındırma bedeli, Multimedia Bilgisayar’a ödendiği sürece devam eder. Yıllık Hizmet bedelinin Multimedia Bilgisayar’a Ödenmemesi Durumunda, ödeme bilgisinin müşteriye verilmesini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde hizmeti durdurabilir.

 

3.HİZMET’TEN YARARLANMA ŞARTLARI VE ŞEKLİ

Müşteri’nin Multimedia Bilgisayar’a ait Barındırma ortamında muhafaza edilmesi için bir fiziki sunucuya sahip olması durumunda verilebilen bir hizmettir. Sanal sunucu hizmeti değildir.

Müşteri fiziki sunucusunu Multimedia Bilgisayar’dan ya da herhangi bir yerden satın alabilir. Hizmet kapsamı sadece Multimedia Bilgisayar tarafından satışı yapılan sunucuları kapsamaz.

Müşteri tarafından temin edilen Fiziki sunucuya Multimedia Bilgisayar tarafından barındırma ortamına hazır hale getirilmesi için yeniden sunucu sistemi kurulması zorunludur.

 

4.HİZMET’İN TANIMI ve HİZMET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş bu sözleşmenin konusu olan Fiziki Sunucu Barındırma Hizmeti: Müşteri’ye ait Fiziki sunucunun barındırılarak internet ağı üzerinden erişilebilir olmasını sağlamaktan ibarettir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır.

4.1.İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, Multimedia Bilgisayar Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

4.1.1.Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

4.1.2.Donanım arızaları,

4.1.3.Periyodik Bakım prosedürleri veya Multimedia Bilgisayar’ın zaman zaman üstlendiği onarımlar.

4.1.4.Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Multimedia Bilgisayar’ın kontrolü dışındaki veya Multimedia Bilgisayar tarafından öngörülemeyen nedenler.

4.2.MÜŞTERİ, Multimedia Bilgisayar’ın Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

4.3.Multimedia Bilgisayar, MÜŞTERİ ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

4.4.Multimedia Bilgisayar en az günde 1(bir) kere (Pazar günleri hariç) Barındırma hizmeti verilen sunucuların çalışma durumlarını ve MÜŞTERİ tarafından Multimedia Bilgisayar’a bildirilmiş olduğu SQL veri tabanı dosyalarının Bulut senkronizasyonlarını kontrol etmek zorundadır.

4.5.Multimedia Bilgisayar sadece SQL veri tabanlarının güvenliğini, yedeklemesini ve güvenliğini kontrol eder. MÜŞTERİ’nin Multimedia Bilgisayar’a Bildirdiği SQL veri tabanı dosyaları haricindeki özel dosyalar kontrol ve yedek kapsamı dışındadır.

4.6.Multimedia Bilgisayar veri kontrolü ya da yedekleme haricinde program içeriğine ulaşamaz, sunucu erişim bilgilerini MÜŞTERİ’nin bilgisi olmadan 3. Şahıslarla paylaşamaz.

4.7.Fiziki Sunucu Barındırma Hizmeti aynı zamanda bir bakım anlaşması değildir. Yazılım kullanımı, destek ve Ek Hizmetleri (Fatura tasarımı, Devir işlemleri v.s.) kapsamaz.

4.8.Multimedia Bilgisayar Sunucuların donanımsal sağlığını garanti altına alamaz. Donanımsal bir sorun oluşması durumunda donanım değişikliği işlemi MÜŞTERİ’ye maliyet bilgisi verilerek Multimedia Bilgisayar tarafından yapılır. Oluşacak donanım ve servis maliyetlerini MÜŞTERİ karşılar.

4.8.1.Donanım arızasına konu olan parça Harddisk ise, MÜŞTERİ’nin verilerine ulaşılamıyor ise, Multimedia Bilgisayar maximum 48 saat içerisinde sistemi çalışır hale getirmek ve en son bulut kontrolündeki yedeği kurtararak müşteriye sunmak zorundadır.

4.8.1.1En son bulut yedek kontrolündeki veri müşterinin en az 24 saat önce alınmış yedektir.

4.9. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Multimedia Bilgisayar, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Fiziki Sunucu bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

5.MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.MÜŞTERİ, Multimedia Bilgisayar MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda Multimedia Bilgisayar, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

5.2.İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi imzalamakla, Fiziki sunucu barındırma hizmetinde kendilerine sağlanan kapsamda yapacağı işlemlerde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine ait Fiziki sunucunun içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, Multimedia Bilgisayar’ın hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı Multimedia Bilgisayar’ın zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

5.3.MÜŞTERİ’ye sağlanan Fiziki Sunucu barındırma hizmetini aynı zamanda internet erişimi için kullanamaz. İnternet erişiminin Sehven kullanılması durumunda da T.C. yasalarına uygun olmayan faaliyetlerden MÜŞTERİ sorumludur.  Multimedia Bilgisayar, Bu tür durumlar tespit edildiğinde anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

 

6.ÜCRET VE ÖDEME

6.1MÜŞTERİ, Multimedia Bilgisayar Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece 1 (bir) ay içerisinde otomatik olarak hizmet durdurulur.

6.2ilgili Hizmetlerine ilişkin 1 (bir) ay öncesinden telefon, sms ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedellerinin tahsil edilmemesi durumunda Hizmet en geç 1(bir) ay içerisinde hizmetler Multimedia Bilgisayar tarafından durdurulur.

 

7.SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

7.1Multimedia Bilgisayar istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ Multimedia Bilgisayar Hizmetlerini kullanmaya devam ederek http://www.multimediabilgisayar.com web sitesinde belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

7.2MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm Multimedia Bilgisayar politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Multimedia Bilgisayar, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.3MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, Multimedia Bilgisayar sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

 

8.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

İşbu Sözleşme taraflar arasında 3 Sayfa ve 8 maddeden ibaret olarak ……/……/……….. tarihinde Beyşehir’de 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

MÜSTERİ :                                                                                                                       Multimedia Bilgisayar-Ersen Selçuk GÜL

Gizlilik Hakkımızda Teslimat ve İade Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüm Sözleşmeler
Copyright (C) 2016 Multimedia Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri. Tüm Hakları Saklıdır.
FİZİKİ SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ - Multimedia Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri